ARRIS / HARMONIC
HRR 4104

Prijímaè spätného smeru

HRR 4104
HRR 4104 je vysokovýkonný prijímaè spätného smeru, ktorý je optimalizovaný pre pásmo 5 - 100 MHz. Tento zásuvný modul je urèený pre pou¾itie v zariadení Harmonic HLP 4200. HRR 4101 je ¹tvoritá prijímacia karta. ©tvorica prijímaèov je nakonfigurovaná tak aby fungovala nezávisle alebo mô¾u by» konfigurované ako ¹tvorica párov pre iné HRR 4104 moduly.

Ponúka

  • Veµmi vysoká hustota dát
  • Vysoká výstupná RF úroveò
  • Veµa mo¾ností konfigurácie
  • Miestne ovládanie prevádzkových parametrov poskytovaných HLP 4200 platformov
  • Diaµkové ovládanie a sledovanie poskytovaných NET 5200 NETWATCHTM

Support Login

Pre viac informácii sa prihláste na náš portál podpory


Manuály

HRR4104 Manual